Voorwaarden en bepalingen

Welkom bij Samantha Steele!

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Samantha Steele, die te vinden is op https://samanthasteele.net/, uiteengezet.

Door deze website te bezoeken gaan we ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf Samantha Steele niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan vermeld. Onze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt met behulp van de Terms And Conditions Generator en de Free Terms & Conditions Generator.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die op deze website inlogt en voldoet aan de voorwaarden van het bedrijf. “Het bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen”, of “Wij”, verwijst naar zowel de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte wijze te ondernemen met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Vennootschap, in overeenstemming met en met inachtneming van het geldende Nederlandse recht. Elk gebruik van bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, kapitalisatie en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als uitwisselbaar en dus als een verwijzing naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot Samantha Steele, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met de Samantha Steele’s Privacy Policy.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek op te vragen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het gemakkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/reclamepartners kunnen ook gebruik maken van cookies.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn Samantha Steele en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Samantha Steele. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag dit van Samantha Steele benaderen voor uw eigen persoonlijk gebruik onder voorbehoud van de in deze voorwaarden gestelde beperkingen.

U mag dit niet doen:

 • Herhaaldelijk materiaal van Samantha Steele
 • Verkoop, huur of sublicentie materiaal van Samantha Steele
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van Samantha Steele
 • Herverdeling van de inhoud van Samantha Steele

Deze overeenkomst gaat in op de datum waarop zij van kracht wordt.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. Samantha Steele filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen commentaren voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Commentaar geeft niet de meningen en standpunten van Samantha Steele, haar agenten en/of affiliates weer. Commentaren geven de meningen en standpunten weer van de persoon die hun meningen en standpunten plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Samantha Steele niet aansprakelijk voor de Comments of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Comments op deze website.

Samantha Steele behoudt zich het recht voor om alle Commentaren te controleren en om alle Commentaren te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en vertegenwoordigt dat:

 • U heeft het recht om de Reacties op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De Reacties zijn niet van invloed op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi of handelsmerk van een derde partij;
 • De Commentaar bevat geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt.
 • De Commentaar zal niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

U verleent Samantha Steele hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinking naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze website plaatsen:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van onlinegidsen kunnen een link naar onze website maken op dezelfde manier als dat ze een hyperlink naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven maken; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van organisaties zonder winstoogmerk, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, naar publicaties of naar andere informatie op de website zolang de link bestaat: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten inhoudt; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatiebronnen;
 • dot.com gemeenschapssites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • distributeurs van online-gidsen;
 • internetportalen;
 • accountantskantoren, advocatenkantoren en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

Wij zullen de linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we dat besluiten: (a) de link ons niet ongunstig zou maken voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Samantha Steele compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie is.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link bestaat: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, steun of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten inhoudt; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Indien u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar Samantha Steele. Vermeld daarbij uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst van eventuele URL’s van waaruit u van plan bent te linken naar onze website, en een lijst van de URL’s op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt naar onze Website linken:

 • Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator die gekoppeld is aan; of
 • Door gebruik te maken van enige andere beschrijving van onze website die gelinkt is aan datgene wat zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud van de site van de gelinkte partij.

Geen gebruik van Samantha Steele’s logo of ander artwork zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website op enigerlei wijze wijzigen.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw website. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Geen enkele link(s) mag op een Website verschijnen die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, of anderszins in strijd is met, of pleit voor de schending of andere schending van rechten van derden.

Uw privacy

Lees het Privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze Website onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid te allen tijde aan te passen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden voor links.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, bent u vrij om contact met ons op te nemen en ons elk moment te informeren. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om direct op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen niet dat deze volledig of accuraat is, noch beloven wij dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal dat doen:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel te beperken of uit te sluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze misleiding te beperken of uit te sluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid te beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit alle aansprakelijkheid uit die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze afdeling en elders in deze disclaimer zijn vastgesteld: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle verplichtingen die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van verplichtingen die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad en uit de schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.